Skip to content Skip to footer

Czym jest biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, które na podstawie umowy świadczy usługi innym podmiotom gospodarczym, organizacjom, instytucjom lub osobom fizycznym. Na rynku istnieje wiele biur rachunkowych, które zapewniają odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmach.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe w Katowicach?

Tego rodzaju działalność gospodarcza zwykle oferuje kompleksową opiekę nad klientem, a jej zadania krążą wokół następujących tematów:
– obsługa finansowo-księgowa wszelkich form ewidencji działalności gospodarczej
– reprezentacja usługobiorcy w urzędach oraz instytucjach
– przygotowywanie wniosków kredytowych
– obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne
– doradztwo podatkowe
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
– doradztwo przy opracowywaniu zakładowych planów kont
– obsługa kadrowo-płacowa
– rozliczenia podatku VAT

Biuro rachunkowe w Katowicach – kto może prowadzić?

W Katowicach istnieje niejedno biuro rachunkowe w Katowicach, które prowadzą pełnoprawną działalność umożliwiającą im pełnienie usług rachunkowych wobec innych przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że takie biuro może być prowadzone jedynie przez osoby, które:
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe a także za przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości tj. np. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych
– posiadających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością

Koszta usług

Ze względu na ogromną różnorodność związaną z prowadzeniem różnych działalności gospodarczych przez swoich zleceniodawców biuro rachunkowe rozlicza się z każdym klientem indywidualnie. Nie ma stałych cen, które można by łatwo wprowadzić do rachunku tak, aby obliczyć swoje miesięczne koszta z marszu.

Pod uwagę należy wziąć między innymi ilość wykonywanych transakcji w kraju i za granicą, wysokość wpływów, rodzaje prowadzonych współprac oraz rodzaje towarów lub usług, jakimi obraca firma. Biorąc to wszystko pod uwagę trzeba ustalić indywidualny kosztorys dla każdej firmy chcącej korzystać z biura rachunkowości.