Skip to content Skip to footer

Zgłoszenie wierzytelności

W postępowaniu upadłościowym biorą udział wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności oraz dłużnik czyli osoba, która złożyła odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Czynny udział wierzyciela na rzecz którego, dłużnik nie spełnił świadczenia musi zostać poprzedzony złożeniem pisma procesowego, które jest zgłoszeniem wierzytelności. Jeśli wierzyciel nie zgłosi wierzytelności to zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu upadłościowym, tym samym nie będzie on brał w podziale funduszy, które zostaną wpłacone na rzecz innych wierzycieli po wydaniu postanowienia przez sąd. Nie będzie on mógł brać udziału również u głosowaniu na temat ich podziału. Warto pamiętać, o tym że wierzytelność, która nie jest zgłoszona nie wygasa lecz po postanowieniu sądu co do określenia liczby wierzycieli i przysługującym im świadczeń, będzie bardzo utrudniona, a nawet niemożliwa. W takim wypadku po zakończeniu likwidacji majątku, upadły zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorstw. Natomiast wierzytelność osoby nie będącej przedsiębiorcą, czyli osoby fizycznej nadal będzie istnieć lecz nie będzie możliwa do spełnienia, ponieważ majątek osoby został zlikwidowany.

Zgłoszenie wierzytelności z urzędu, wyjątki od reguły

Polskie prawo uwzględnia również wierzytelności bez potrzeby zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Ustawodawca przewidział sytuację, w której nie musi zostać złożone oficjalne zgłoszenie wierzytelności. Prawo polskie przewiduje wyjątki, w których jasno określone są kryteria zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe, które wskazują na zgłoszenie wierzytelności z urzędu bez ingerencji wierzyciela.Dotyczy to przede wszystkim wierzytelności, które spełnione powinny zostać na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wierzytelności, które służyły wierzycielom rzeczowym i osobistym, czyli wierzytelnościom, które zostały zabezpieczone rzeczowo min. w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz w przypadku, wierzycieli, którzy zostali wpisani do ksiąg wieczystych. Również należności ze stosunku pracy są brane pod uwagę przez sąd z urzędu.